Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z.

Právo na reklamáciu
Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar,  alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v záručnej dobe.
V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

Zodpovednosť prevádzkovateĺa ubytovania

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník ubytovania po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

 Vybavenie reklamácie

 1.  
  1. Ubytovacie, doplnkové služby
   Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na
   – primárnu zľavu z ceny
   – zrušenie zmluvy spravidla ped prenocovím a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred. 

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ uplatní právo sa reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia záručnej lehoty.

Záručná doba je:
– 
potravinársky tovar – 8 dní
– nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nabobúda platnosť a účinnosť dňom 19.09.2019

Nezáväzný dopyt

Odoslať

Zasielanie noviniek

Prihláste sa na zasielanie noviniek a špeciálnych ponúk

Odoslaním Vášho e-mailu nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR. Dobrovoľný súhlas bude platný až do odvolania. Váš súhlas môžete odvolať na odkaze v päte tejto webovej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím